Wednesday, October 21, 2009

SeSat DuniA

IsTiLah dunia ialah segaLa Yg terdapat di atas muka bumi ini Dari Berbagai-baGai Barang & Benda Yg menarik naFsu Syahwat & kelazatan. Maka Semua jenis Benda & barang Yg memang Nafsu Anda MenginginiNya & tertarik kepadanya serta sangat MengutamakannYa, itU Lah Yg diKira Dunia Yg TerceLa.

FirmaN ALLAH :
"Telah dihiaskan bagi manusia itu mencintai hawanafsu terhadap wanita, anak-pinak, kekayaan Yg melimpah-ruah dari emas & Perak, kuda Yg Tangkas, binatang-binatang ternakaN & sawah Lading. ItulaH perhiasan Kehidupan dunia" (AL IMRAN : 14)

MembiNa perSonaliti BerLandaskan Al-QURAN & sunnaH Perlukan KesabAraN & keTabahan yg Tinggi. GagaL Menguasai dua perkara ini akan membawa kita Menjadi Lemah, LaLAi & MusnaH dengan GodaAn Jiwa Duniawi.

inTrOduKsi

Di Antara perkara besar yg membinasakan lagi, iaLah mencu=intai Dunia & sanGat Gemar MengejaRinya, saNgat sayanG kepadaNya, Sentiasa Mengejar paNgkaT & keDudukan, sentiasa Mencari Harta & keKayaaN & menjaga Semua itu supaYa tidak Lari daripaDanya, SambiL BersiKap KEDEKUT & BAKHIL, maKa seMua sifat-SiFat Yg tersebut Termasuk sifat-sifat Membinasakan & keLakuan yg terceLa. BArangsiaPA Yg Mencintai dunia Serta Mengejarinya, saNgat Mengambil berat terhaDapnya, sentiasa cenderung Hatinya kepaDa dunia, maKa Orang itu sebeNarnya teLah terdedah kepada Bahaya Yg Besar & ancaman Yg berat dari ALLAH S.W.T.

BinGkiSan AwaL.... =)

PemBentuKan PersonaLiti REMAJA seHarusNya D'bentuk D'Peringkat awaL lagi sama Ada d'RumaH maHupuN d'sekoLah. buDaya Yg PenuH Dgn KeceLaruaN D'kaLangan d'kaLangan REMAJA haRi iNi TeLah menYebaBkaN buDayA iNi MenuLar Dgn BeGitu ParaH & Kini MeNjaDi "BARAH" Yg SanGat MerBahaYa.

SehuBungan Dgn itU,iNi DiadakaN Dgn TuJuaN MudaH-muDahAn dapat MenjaDi LandaSan PembiNaAn Kendiri PerSonaLiti sebaGai PanduAn KearaH pembeNtuKkaN PersonaLiti BeraSasKaN acUaN AL-QURAN & SUNNAH.

ObjektiF iNi DiaDakaN BertuJuaN uNtuK meLahiRkaN INdividu MusLim Yg CemErLang akHLAk, GemiLang IbaDaH sehariAn & TeRbiLang KetaQwaAn.

iNi diranGka UntuK dimilikI oLeh PelajAr hari ini...

  • MenDidiK PeLajar teNtang kesedarAn MengHayati aJaran ISLAM Yg SEbeNaR.
  • MemBeri Pendedahan KepAda PeLAjar keadAan REMAJA hari Ini & keSannYa pD maSa AkaN DataNg.
  • MenYedarkAn KepentiNgan Memilih PersOnaLiti Yg BerTerasKan AL-QURAN & AS-SUNNAH adaLAh jaLan yG terBaek.